Default text

Nadačná listina

Článok I.
Názov a sídlo nadácie

1. Názvom nadácie je Nadácia Danice Olexovej – Baboon (ďalej len „nadácia“). 
2. Nadácia bude používať aj anglický ekvivalent svojho názvu: Baboon – Danica Olexova Foundation. 
3. Nadácia bude vystupovať pod názvom uvedeným v ods. 1 tohto článku vo všetkých právnych a ďalších úkonoch súvisiacich s činnosťou nadácie. 
4. Sídlom nadácie je: Malokrasňanská 6, 831 54 Bratislava. 
5. Nadácia je oprávnená zriaďovať svoje organizačné útvary i mimo svojho sídla. 

Článok II.
Verejnoprospešný účel

1. Nadácia je založená výlučne na podporu verejnoprospešného účelu. 
2. Nadácia bude podporovať aktivity na podporu ľudskej dôstojnosti vedúce k zodpovednému plnohodnotnému samostatnému životu, zvlášť aktivity a projekty sociálnej pomoci, vzdelávania, rozvoja životných zručností, pracovných a podnikateľských zručností predovšetkým v afrických, príp. aj v ďalších rozvojových krajinách či na Slovensku.
3. Nadácia bude predovšetkým podporovať: 
a)  rozvojové projekty v afrických krajinách, prioritne zamerané na vzdelávanie a rozvoj životných zručností 
b) rozvojové projekty, v ktorých pôsobia slovenskí misionári v rozličných krajinách sveta 
c) jednotlivcov a rodiny na Slovensku, ktorí sa v dôsledku živelnej pohromy alebo závažného a náhleho ochorenia nemôžu zaradiť do riadneho sociálneho prostredia alebo je znížená ich pracovná schopnosť,
d) deti a mladých ľudí zo sociálne znevýhodnených podmienok na Slovensku a v zahraničí pri rozvoji ich zručností a talentov. 
4. Nadácia bude organizovať vzdelávacie, osvetové, kultúrne a športové podujatia, vyvíjať vlastné aktivity a rozvíjať vlastné projekty. Nadácia bude rozvíjať vydavateľskú činnosť na podporu svojich aktivít a projektov. 

Článok III.
Zakladateľ nadácie

1. Zakladateľom nadácie je: 

Meno a priezvisko: doc. RNDr. Anna Olexová, CSc.
Rodné číslo: 505811/260
Adresa trvalého pobytu: Mojmírova 8, 821 08 Bratislava 
(ďalej len „zakladateľ“)

2. Do právomocí zakladateľa patrí: 
a) udeľovať predchádzajúci súhlas s rozhodnutím o zrušení nadácie podľa článku VIII. ods. 2 písm. a) tejto nadačnej listiny, 
b) navrhovať, voliť a odvolávať členov správnej rady nadácie,
c) rozhodovať o zmenách v tejto nadačnej listine podľa ustanovenia článku XVI. ods. 3 nadačnej listiny. 

Článok IV.
Nadačné imanie

Nadačné imanie činí sumu 6 640,00 eur (slovom šesťtisícšesťstoštyridsať eur) a je tvorené výlučne peňažným vkladom zakladateľa. 

Článok V.
Vklady

Majetkový vklad zakladateľa doc. RNDr. Anna Olexová, CSc., do nadačného imania nadácie je tvorený peňažným vkladom zakladateľa vo výške 6 640,00 eur (slovom šesťtisícšesťstoštyridsať eur).

Článok VI.
Doba, na ktorú sa nadácia zriaďuje

Nadácia sa zriaďuje na dobu neurčitú. 

Článok VII.
Orgány nadácie 

1. Orgánmi nadácie sú: 
a) správna rada 
b) správca 
c) revízor
2. Správna rada môže zmenou nadačnej listiny rozhodnúť o zriadení iných orgánov. 
3. Členovia orgánov nadácie sú povinní svoju činnosť vykonávať tak, aby neboli poškodzované záujmy nadácie a nesmú majetok nadácie využívať na osobné ciele. 

Článok VIII
Správna rada a jej právomoc, funkčné obdobie, spôsob výkonu právomocí a rozhodovanie

1. Správna rada je najvyšším orgánom nadácie. 
2. Do právomocí správnej rady patrí: 
a) rozhodovať o zrušení nadácie, 
b) rozhodovať o zmenách v nadačnej listine, pokiaľ o nich nerozhoduje zakladateľ v zmysle ustanovenia článku XVI. ods. 3 tejto nadačnej listiny, 
c) vymenúvať likvidátora, 
d) každoročne schvaľovať rozpočet nadácie, ktorý jej predkladá správca nadácie, 
e) rozhodovať o použití majetku nadácie v súlade s verejnoprospešným účelom nadácie a za podmienok ustanovených zákonom a touto nadačnou listinou, 
f) rozhodovať o zvýšení nadačného imania, o zmenách v predmete (podoba vkladu) nadačného imania, 
g) rozhodovať o vytvorení nadačného fondu, schvaľovať záverečnú správu o použití prostriedkov nadačného fondu alebo výročnú správu o použití prostriedkov nadačného fondu, ak bol vytvorený na čas presahujúci jeden rok alebo na neurčitý čas, 
i) určovať odmenu za výkon funkcie správcu nadácie, 
j) udeľovať predchádzajúci súhlas správcovi nadácie ku každému úkonu, na základe ktorého bude z majetku nadácie vynaložených viac ako 500,00 eur na nadačnú činnosť resp. na správu nadácie, 
k) volí a odvoláva správcu nadácie a revízora.
3. Správna rada má 3 členov.  
4. Členom správnej rady môže byť len fyzická osoba, ktorá je v plnom rozsahu spôsobilá na právne úkony. 
5. Členstvo v správnej rade je nezlučiteľné s funkciou správcu alebo člena iného orgánu nadácie. 
6. Členom správnej rady nemôže byť osoba, ktorej sa poskytujú peňažné prostriedky z majetku nadácie. 
7. Členstvo v správnej rade je neplatená funkcia. Člen správnej rady má nárok na náhradu výdavkov podľa osobitného predpisu, ktoré mu vznikli pri výkone tejto funkcie. 
8. Funkčné obdobie členov správnej rady je päťročné. Po uplynutí tohto obdobia zvolí zakladateľ nových členov správnej rady. V prípade, ak v dôsledku akejkoľvek skutočnosti počet členov správnej rady trvalo klesne pod troch, menuje nových členov zakladateľ. Tá istá osoba nemôže vykonávať funkciu člena správnej rady viac ako tri po sebe nasledujúce funkčné obdobia. 
9. Prvých členov správnej rady vymenúva zakladateľ. Za prvých členov správnej rady zakladateľ vymenoval ku dňu založenia nadácie: 

a) meno a priezvisko: ThDr. Ivan Šulík, PhD. 
rod. č. 700305/8040
bytom Námestie Jána Pavla II. 1015/6, 949 01 Nitra 

b) meno a priezvisko: Mgr. Peter Lenčo 
rod. č. 830622/7754
bytom Ivachnová 59, 034 83 Ivachnová

c) meno a priezvisko: Bc. Zuzana Hallová
rod. č. 935628/7017
bytom Rabčekova 4, 949 07 Nitra

10. Na uvoľnené miesto člena správnej rady musí zakladateľ do 60 dní od uvoľnenia miesta zvoliť nového člena správnej rady na zvyšok funkčného obdobia alebo na ďalšie funkčné obdobie. Ak po uvoľnení miesta člena správnej rady klesne počet členov správnej rady pod troch členov, správna rada nemôže prijať žiadne rozhodnutie. 
11. Návrh na voľbu a odvolanie členov správnej rady môže podať každý člen správnej rady, ak nadačná listina neurčuje inak. 
12. Členstvo v správnej rade zaniká 
a) uplynutím funkčného obdobia, 
b) písomným odstúpením doručeným správcovi nadácie alebo správnej rade, 
c) odvolaním zakladateľom, 
d) smrťou. 
13. Správna rada volí zo svojich členov predsedu, ktorý zvoláva správnu radu a vedie zasadania správnej rady. Predseda môže zvolaním a vedením zasadania písomne poveriť iného člena správnej rady. Na voľbu a odvolanie predsedu je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov správnej rady. 
14. Správna rada je schopná uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov. Na prijatie rozhodnutia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov správnej rady. 
15. Členovia správnej rady môžu prijímať rozhodnutia aj mimo zasadnutí správnej rady s výnimkou rozhodnutí o zrušení nadácie a voľbe a odvolávaní predsedu správnej rady. V takom prípade sa návrh uznesenia správnej rady predkladá jednotlivým členom na vyjadrenie s oznámením lehoty, v ktorej majú urobiť písomné vyjadrenie k návrhu. Ak sa člen nevyjadrí v uvedenej lehote, platí, že nesúhlasí s návrhom uznesenia. Výsledky hlasovania oznámi členom správnej rady predseda správnej rady. 
16. Správna rada sa schádza minimálne dvakrát za rok. Zasadanie správnej rady vždy zvoláva predseda správnej rady. V prípade, že predseda správnej rady nie je spôsobilý riadne zvolať konanie správnej rady, môže zvolať zasadanie správnej rady ktorýkoľvek jej člen. Zasadanie správnej rady sa zvoláva písomnou pozvánku obsahujúcou termín a miesto konania zasadania, ktorá by mala byť všetkým členom doručená aspoň 10 dní pred konaním zasadania. 

Článok IX.
Správca nadácie a jeho oprávnenia, funkčné obdobie, spôsob výkonu jeho činností

1. Správca nadácie je štatutárny orgán nadácie, ktorý riadi činnosť nadácie a koná v jej mene. Rozhoduje o všetkých záležitostiach nadácie, ak nie sú zákonom alebo touto nadačnou listinou vyhradené do pôsobnosti iných orgánov. 
2. Správcu nadácie volí a odvoláva správna rada. Prvého správcu nadácie určí zakladateľ. Za prvého správcu je určený: 

Meno a priezvisko: Mgr. Martina Grochálová, PhD. 
rod. č. 766106/7612 
bytom: Malokrasňanská 6, 831 54 Bratislava 
 
3. Za správcu nadácie môže byť zvolená fyzická osoba s trvalým pobytom alebo s prechodným pobytom na území Slovenskej republiky. Funkčné obdobie správcu je 5-ročné. 
4. Správna rada môže obmedziť právo správcu nadácie konať v mene nadácie. Tieto obmedzenia nie sú účinné voči tretím osobám. Bez rozhodnutia správnej rady nie je správca oprávnený vykonať akýkoľvek úkon, ktorý zaťaží majetok nadácie vo výške nad 500 € v prípade. 
5. Správca nadácie nesmie byť členom správnej rady alebo iného orgánu nadácie. Je oprávnený zúčastňovať sa na zasadaniach správnej rady s poradným hlasom. 
6. Správna rada odvolá správcu nadácie, ak 
a) bol právoplatným rozsudkom súdu odsúdený za úmyselný trestný čin alebo ak bol právoplatne odsúdený za trestný čin a súd nerozhodol v jeho prípade o podmienečnom odložení výkonu trestu odňatia slobody, 
b) stratil spôsobilosť na právne úkony alebo jeho spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená. 
7. Správna rada môže odvolať správcu nadácie, ak 
a) nie je schopný podľa lekárskeho posudku zo zdravotných dôvodov vykonávať túto funkciu dlhšie ako šesť mesiacov, 
b) neplní povinnosti správcu nadácie a v určenej lehote neurobí nápravu ani po písomnom upozornení správnej rady, 
c) stratil dôveru členov správnej rady. 
8. Správca nadácie sa môže bez udania dôvodu písomne vzdať svojej funkcie. 
9.  Ak správna rada odvolá správcu nadácie podľa odseku 6. a 7 tohto článku alebo ak sa správca nadácie vzdá funkcie podľa odseku 8 tohto článku, musí správna rada do 30 dní od uvoľnenia miesta zvoliť nového správcu nadácie. Do zvolenia správcu nadácie koná v mene nadácie predseda správnej rady, ktorý môže urobiť len také úkony, ktoré nepripúšťajú odklad. 
10. Návrh na voľbu a odvolanie správcu nadácie môže podať každý člen správnej rady. Na voľbu a odvolanie správcu nadácie je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov správnej rady. V prípade odvolania správcu nadácie podľa odseku 7 písm. c) tohto článku je potrebná dvojtretinová väčšina všetkých členov správnej rady.

Článok X.
Revízor nadácie, oprávnenia, funkčné obdobie, spôsob výkonu jej činnosti

1. Revízor je kontrolný orgán nadácie.
2. Revízora volí a odvoláva správna rada. Pre spôsob ustanovenia a výkon funkcie revízora platia primerané ustanovenia o správcovi nadácie. 
3. Funkčné obdobie revízora je trojročné.
4. Revízor je oprávnený nahliadať do všetkých dokladov a záznamov týkajúcich sa činnosti nadácie a kontrolovať, či je účtovníctvo vedené v súlade s osobitným predpisom, či nadácia uskutočňuje svoju činnosť v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a nadačnou listinou .
5. Revízor najmä :
a) kontroluje vedenie účtovníctva,
b) schvaľuje účtovnú závierku a výročnú správu nadácie,
c) upozorňuje správnu radu na zistené nedostatky a podáva návrhy na ich odstránenie.
6. Prvým revízorom nadácie je :

Meno a priezvisko: Mgr. Ivan Kňaze 
rod. č. 710531/7120
bytom: Hradište 45, 958 54

Článok XI.
Použitie majetku nadácie

1. Majetok nadácie sa môže použiť len výlučne v súlade s verejnoprospešným účelom a podmienkami určenými v nadačnej listine a na úhradu výdavkov (nákladov) na správu nadácie. Výšku výdavkov (nákladov) na správu nadácie určí správna rada každoročne v miere nevyhnutnej na zabezpečenie činnosti nadácie do 31. 12. na nasledujúci kalendárny rok. V roku založenia Nadácie tak urobí správna rada na svojom prvom zasadaní.
2. Výdavky (náklady) na správu nadácie zahŕňajú výdavky (náklady) na 
a) ochranu a zhodnotenie majetku nadácie, 
b) propagáciu verejnoprospešného účelu nadácie alebo účelu nadačného fondu, 
c) prevádzku nadácie, 
d) odmenu za výkon funkcie správcu, 
e) náhrady výdavkov podľa osobitného predpisu, 
f) mzdové náklady, 
g) iné náklady na ostatné činnosti spojené s prevádzkou nadácie. 
3. Výdavky (náklady) na správu nadácie musí viesť nadácia oddelene. 
4. Príjmami nadácie sú: 
a) výnosy z majetku nadácie t. j. príjmy z prenájmu, úroky z peňažných vkladov, výnosy z cenných papierov, iné príjmy z majetku nadácie 
b) dary a príspevky od právnických a fyzických osôb, 
c) výnosy z verejných zbierok, 
d) výnosy z lotérií a iných hier, 
e) dedičstvo, 
f) výnosy z organizovania kultúrnych, vzdelávacích, spoločenských alebo športových akcií, 
g) prípadné dotácie zo štátneho rozpočtu, rozpočtu obce alebo štátneho fondu, 
h) iné príjmy dosiahnuté nadáciou v súlade so zákonom a inými osobitnými právnymi predpismi. 
5. Nadácia nemôže podnikať s výnimkou prenechania nehnuteľností do nájmu, organizovania kultúrnych, vzdelávacích, spoločenských alebo športových akcii, ak touto činnosťou účinnejšie využije svoj majetok a táto činnosť bude v súlade s verejnoprospešným účelom nadácie. 
6. Nadácia nemôže uzatvárať zmluvu o tichom spoločenstve. 
7. Majetok nadácie sa nesmie použiť na financovanie činnosti politických strán a politických hnutí, ani na prospech kandidáta na volenú funkciu. 
8. Majetok, ktorý tvorí nadačné imanie, nemožno darovať, vložiť ako vklad do obchodnej spoločnosti, zaťažiť ani použiť na zabezpečenie záväzkov nadácie, ani na zabezpečenie záväzkov tretích osôb. 
9. Nadácia je povinná uložiť peňažné prostriedky, ktoré sú súčasťou nadačného imania, na bežný účet v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, ktorá má bankové povolenie na území Slovenskej republiky. 
10. Peňažné prostriedky, ktoré sú súčasťou nadačného imania, môže nadácia použiť len na kúpu 
a) štátnych dlhopisov a štátnych pokladničných poukážok, 
b) cenných papierov prijatých na trh kótovaných cenných papierov a podielov listov otvorených podielových fondov, 
c) hypotekárnych záložných listov, 
d) vkladových listov, vkladových certifikátov a depozitných certifikátov, 
e) nehnuteľností. 

Článok XII.
Zodpovednosť za záväzky nadácie

1. Nadácia zodpovedá za svoje záväzky celým svojím majetkom okrem prostriedkov nadačného fondu vytvoreného na plnenie individuálne určenej humanitnej pomoci pre jednotlivca alebo skupinu osôb, a to najmä ktoré sa ocitli v ohrození života alebo ktoré potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí živelnou pohromou. 
2. Ak správca nadácie nezašle Ministerstvu vnútra SR (ďalej len „ministerstvo“) písomnú zmluvu alebo rozhodnutie správnej rady o vytvorení nadačného fondu vytvoreného na plnenie individuálne určenej humanitnej pomoci pre jednotlivca alebo skupinu osôb, a to najmä ktoré sa ocitli v ohrození života alebo ktoré potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí živelnou pohromou, nadácia zodpovedá za svoje záväzky aj prostriedkami tohto nadačného fondu. 

Článok XIII.
Účelové viazanie prostriedkov, určenie okruhu osôb, ktorým sa poskytnú prostriedky nadácie a podmienky takéhoto poskytovania

1. Nadácia realizuje nadačnú činnosť, ktorou je najmä poskytovanie peňažných a nepeňažných prostriedkov z majetku nadácie fyzickým a právnickým osobám. Charakter osôb, ktorým budú poskytnuté nadačné prostriedky sú determinované povahou konkrétnej nadáciou podporovanej akcie, resp. projektu. Nadácia vymedzí každý nadačný výkon tzv. definíciou nadačnej činnosti. V definícií nadačnej činnosti bude vždy vymedzený: 
-    názov podporovanej akcie, resp. projektu a jeho číselné označenie, 
-    verejnoprospešný účel, 
-    spôsob získania prostriedkov na zabezpečenie nadačného výkonu resp. určenie, že nadačný výkon bude zabezpečený z majetku nadácie, 
-    spôsob, ktorým tretia osoba preukáže, že poskytnuté prostriedky použije výlučne na stanovený verejnoprospešný účel sledovaný nadačným výkonom, 
-    okruh osôb, ktorým môžu byť poskytnuté prostriedky nadácie v rámci konkrétnej nadačnej činnosti, 
-    účelové viazanie použitia poskytnutých prostriedkov v rámci nadačnej činností, 
-    spôsob potvrdenia prevzatia nadačných prostriedkov treťou osobou, 
-    spôsob preukázania dodržania účelového viazania poskytnutých nadačných prostriedkov, 
-    ďalšie údaje podľa rozhodnutia správcu nadácie resp. správnej rady. 
2. Nadácia poskytuje svoje prostriedky za nasledovných podmienok: 
Fyzická alebo právnická osoba, ktorej majú byť poskytnuté prostriedky nadácie 
-    predloží písomne spracovaný projekt, na ktorý majú byť predmetné prostriedky použité, 
-    predloží aktuálne identifikačné doklady (napr. občiansky preukaz, výpis z obchodného registra, výpis z registra záujmových združení, oznámenie o registrácii občianskeho združenia atď.}, 
-    dokladuje svoju predchádzajúcu činnosť, prípadne preukáže, že sa zaoberá činnosťou alebo pracuje v oblasti, ktorá plní verejnoprospešný účel, 
-    uzatvorí zmluvu s nadáciou, na základe ktorej jej budú predmetné prostriedky poskytnuté. 
3. V prípade, ak v rámci nadačnej činnosti bude nadácii poskytnutý dar alebo príspevok vo výške presahujúcej 331,00 eur, je nadácia povinná oznámiť darcovi presnú špecifikáciu jeho použitia do 60 dní odo dňa použitia tohto daru alebo príspevku, ak darca neustanoví inak. 
4. Ak darca poskytol nadácii dar alebo príspevok na konkrétny verejnoprospešný účel, nadácia je oprávnená použiť ho na iný účel len s predchádzajúcim súhlasom tohto darcu. 
5. Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej nadácia poskytla prostriedky, je povinná použiť tieto prostriedky len na verejnoprospešný účel, na ktorý jej boli poskytnuté, a na požiadanie preukázať nadácii, ako prostriedky použila. Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nesplní uvedenú povinnosť, je povinná poskytnuté prostriedky bezodkladne vrátiť nadácii. 
6. Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej boli prostriedky nadácie poskytnuté v rozpore so zákonom, je povinná tieto prostriedky vrátiť. 
7. Prostriedky nadácie určené na plnenie jej verejnoprospešného účelu nemožno poskytnúť zakladateľovi, členovi správnej rady, správcovi nadácie, ani členovi iného orgánu nadácie a im blízkym osobám. To neplatí, ak ide o poskytnutie prostriedkov z nadačného fondu vytvoreného na plnenie individuálne určenej humanitnej pomoci pre jednotlivca alebo skupinu osôb, ktoré sa ocitli v ohrození života alebo ktoré potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí živelnou pohromou. 
8. O poskytnutí prostriedkov nadácie tretím osobám rozhoduje správna rada nadácie. Jednotlivé projekty žiadateľov o príspevok spolu s dokladmi stanovenými v ods. 2 tohto článku sa predkladajú správcovi nadácie, ktorý ich po predbežnom posúdení predkladá správnej rade na rozhodnutie. 

Článok XIV.
Účtovníctvo a výročná správa

1. Nadácia vedie účtovníctvo podľa príslušných právnych predpisov. 
2. Nadácia vedie vo svojom účtovníctve oddelene prostriedky nadačného fondu.
3. Nadácia je povinná mať účtovnú závierku a výročnú správu overenú audítorom, ak
a) príjem verejných prostriedkov a podielov zaplatenej dane v účtovnom období, za ktoré je účtovná závierka zostavená, presiahne 200 000 eur, alebo
b) všetky príjmy nadácie v účtovnom období, za ktoré je účtovná závierka zostavená, presiahnu 500 000 eur; tým nie je dotknutá povinnosť overenia účtovnej závierky podľa osobitného predpisu. 
4. Nadácia je po skončení kalendárneho roka povinná vypracovať výročnú správu v lehote do 30. júna nasledujúceho kalendárneho roka. 
5. Výročná správa nadácie obsahuje: 
a) prehľad činností vykonávaných v hodnotenom období s uvedením vzťahu k verejnoprospešnému účelu nadácie, 
b) ročnú účtovnú závierku, zhodnotenie základných údajov zahrnutých v nej a výrok audítora k ročnej účtovnej závierke, 
c) prehľad príjmov (výnosov) podľa zdrojov a ich pôvodu, 
d) prehľad o darcoch, ak hodnota darov alebo výška prostriedkov od toho istého darcu presahuje 331,00 eur, 
e) prehľad o fyzických osobách a právnických osobách, ktorým nadácia poskytla prostriedky na verejnoprospešný účel, na ktorý bola nadácia založená, a informáciu, akým spôsobom sa tieto prostriedky použili, 
f) celkové výdavky (náklady) v členení na výdavky podľa jednotlivých druhov činností nadácie a osobitne výšku výdavkov (nákladov) na správu nadácie vrátane rozhodnutia správnej rady, 
g) zmeny vykonané v nadačnej listine a v zložení orgánov, ktoré nastali v hodnotenom období, 
h) odmenu za výkon funkcie správcu nadácie a iného orgánu, ak bol nadačnou listinou ustanovený, 
i) prehľad o činností nadačných fondov spolu s prehľadom o prostriedkoch nadačných fondov, 
j) ďalšie údaje, ktoré určí správna rada. 
6. Ak sa po zverejnení výročnej správy zistia skutočnosti, ktoré sú dôvodom na jej opravu, je nadácia povinná túto opravu bezodkladne vykonať. 
7. Najneskôr do 15. júla nadácia uloží výročnú správu do verejnej časti registra účtovných závierok.

Článok XV.
Zrušenie a zánik nadácie

1. Nadácia sa zrušuje: 
a) rozhodnutím správnej rady o zrušení nadácie po predchádzajúcom súhlase zakladateľa, 
b) rozhodnutím súdu o zrušení nadácie, 
c) vyhlásením konkurzu alebo zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, 
d) rozhodnutím zakladateľa, ak je správna rada nefunkčná najmenej jeden rok. 
2. Súd na návrh zakladateľa, ministerstva alebo osoby, ktorá osvedčí právny záujem, nadáciu zruší a nariadi jej likvidáciu, ak: 
a) sa zníži jej nadačné imanie, 
b) v lehote určenej v rozhodnutí o uložení pokuty podľa § 36 ods. 5 zákona o nadáciách neuloží výročnú správu do verejnej časti registra účtovných závierok, 
c) nadácia porušuje určené ustanovenia zákona o nadáciách, 
d) neboli zvolené orgány nadácie, ktorým sa skončilo funkčné obdobie pred viac ako šiestimi mesiacmi, alebo orgány nadácie neboli doplnené na požadovaný počet, 
e) nadácia po čas dlhší ako jeden rok nevykonáva nadačnú činnosť, 
f) nadácia používa majetok v rozpore so zákonom alebo s nadačnou listinou. 
3. Súd na návrh zakladateľa, ministerstva alebo osoby, ktorá osvedčí právny záujem, môže zrušiť nadáciu alebo nariadiť jej likvidáciu, ak nadácia iným závažným spôsobom alebo opakovane porušila ustanovenia zákona o nadáciách. 
4. Nadácia zaniká dňom výmazu nadácie z registra nadácií. Jej zániku predchádza zrušenie s likvidáciou alebo bez likvidácie. 
5. Likvidácia sa nevyžaduje, ak: 
a) majetok a záväzky nadácie po jej zániku prechádzajú na inú nadáciu, 
b) sa zamietol návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, 
c) po skončení konkurzného konania nezostane nadácií nijaký majetok. 

Článok XVI.
Záverečné ustanovenia

1. Výkon činnosti nadácie vo vzťahu k tretím osobám ako i vo vnútorných vzťahoch sa spravujú príslušnými ustanoveniami zákona č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
2. V prípade, ak dôjde k zmene príslušnej právnej regulácie, je pre výkon činnosti nadácie rozhodné nové znenie právnych predpisov. Ak takáto zmena vyvolá potrebu zmeniť ustanovenia nadačnej listiny, orgány nadácie sú povinné v rámci svojich oprávnení zabezpečiť, aby došlo k zmene nadačnej listiny do 60 dní odo dňa účinnosti novej právnej úpravy, pokiaľ táto nestanovuje kratšiu lehotu. 
3. Túto nadačnú listinu, s výnimkou ustanovení článku l, článku III, článku VI, článku VIII ods. 2, 3, 8, 10, 14, článok IX ods. 2, 4, 6, 7, 9, 10, článok X ods. 1, 3, 5, 6, článok XIII ods. 8, článok XV ods. 1, článok XVI ods. 3, je možné meniť na základe rozhodnutia správnej rady nadácie a to formou písomných dodatkov k tejto nadačnej listine. Ustanovenia nadačnej listiny uvedené v predchádzajúcej vete sa môžu meniť výlučne na základe rozhodnutia zakladateľa nadácie.
4. V prípade smrti zakladateľa všetky práva a povinnosti vyplývajúce z tejto nadačnej listiny prechádzajú na jeho dedičov.

V Bratislave 25. februára 2020