Nadácia nadväzuje na činnosť Danice Olexovej a podporuje aktivity na podporu ľudskej dôstojnosti vedúce k zodpovednému plnohodnotnému samostatnému životu, zvlášť aktivity a projekty sociálnej pomoci, vzdelávania, rozvoja životných zručností, pracovných a podnikateľských zručností predovšetkým v afrických, prípadne aj v ďalších rozvojových krajinách či na Slovensku.

Rozovojové projekty 

Nadácia podporuje projekty zamerané na integrálny rozvoj človeka, najmä: 

a)  rozvojové projekty v afrických krajinách, prioritne zamerané na vzdelávanie a rozvoj životných zručností 
b) rozvojové projekty, v ktorých pôsobia slovenskí misionári v rozličných krajinách sveta 
c) jednotlivcov a rodiny na Slovensku, ktorí sa v dôsledku živelnej pohromy alebo závažného a náhleho ochorenia nemôžu zaradiť do riadneho sociálneho prostredia alebo je znížená ich pracovná schopnosť,
d) deti a mladých ľudí zo sociálne znevýhodnených podmienok na Slovensku a v zahraničí pri rozvoji ich zručností a talentov. 

Vzdelávacie a kultúrne podujatia 

Nadácia organizuje a vyvíja:  

a) vzdelávacie, osvetové, kultúrne a športové podujatia
b) vlastné aktivity a rozvíja vlastné projekty
c) vydavateľskú činnosť na podporu svojich aktivít a projektov